Projekt

Gärdesgård och grind vid Ekbacken.

Vallby Friluftsmuseum utvecklas ständigt. Här kan du läsa om pågående och avslutade projekt med hus, byggnader och miljöer.

1950-talets Folkets park

Museet har arbetat med en kartläggning av Tillbergas Folkets park, som har legat till grund för det pågående projektet med att bygga upp och gestalta en folkparksmiljö runt 1950. Folkets park och teater kommer ursprungligen från Tillberga där den invigdes 1926. Teaterbyggnaden och entréportalen flyttades till museet 1971 och invigdes i samband med friluftsmuseets 50-årsjubileum samma år. I Tillberga fanns även en dansbana med tak och en serveringspaviljong. Under friluftsmuseets 100-årsjubileum 2021 beslutade kulturnämnden att skänka en dansbana i gåva till museet för att utveckla museimiljön Folkets park. Dansbanan uppfördes under hösten 2022 och kommer användas för första gången under våren 2023.

Magasin och dass från Kvastbruket

Två byggnader har flyttats till museet i samband med Amazons etablering vid fastigheten Kvastbruket, belägen söder om bostadsområdet Hökåsen utanför Västerås. Under 2017 flyttades ett magasin till museet. Magasinet har målats och restaurerats.

År 2022 flyttades ett dass till museet. Framöver kommer vi bland annat byta ut stora delar av takkonstruktionen och lägga tillbaka takteglet, komplettera snickeridetaljerna, laga dörren, tillverka nya fönster, byta ut skadade delar av panelen samt skrapa och måla dasset.

Stugorna från Södra Björnön

Under våren 2017 restaurerades och gestaltades två av de tre stugor från Södra Björnö som flyttades till museet under 2016. Stugorna har återställts till det utseende de hade under 1950- respektive 1970-talet. Miljön kring stugorna har gestaltats med en kiosk. Stugmiljön invigdes den 7 maj 2017 i samband med vårfesten.

År 2022 flyttades den tredje stugan från sin tillfälliga plats på museet till stugmiljön. Den kommer så småningom att restaureras och gestalta 1990-talet.

Lanthandeln med tillbyggnad och utställning

Lanthandeln har fått tillbaka den tillbyggnad som togs bort vid flytten till museet runt 1950. I tillbyggnaden visas en utställning om handelns historia i Västerås med föremål från ICA:s samlingar. Lanthandeln nyinvigdes den 4 november 2017 i samband med ICA:s hundraårsjubileum.

Ekbacken - ett tillgänglighetsprojekt

Vid museiområdets norra del pågår ett tillgänglighetsprojekt för att lyfta fram och visa de naturvärden och fornlämningar som finns på museiområdets norra del. De gamla ekarna i området har inventerats och röjningsarbete pågått under våren. En ny gärdesgård har byggts och vägar som leder fram till området från huvudentrén och soldattorpet. Ett nytt vindskydd för får ska också byggas.

Ekbacken invigdes den 18 juni 2017 men projektet fortsätter över längre tid. Projektet med Ekbacken möjliggjordes genom en privat donation och sker i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland.

Ekbacken - ett öppet område med grindar

Du som besökare är välkommen att strosa omkring på området. Om fåren betar i hagen så måste hunden stanna utanför. Vägar leder fram till tre av grindöppningarna. I det inhägnade området finns endast stigar i ojämn terräng.

Restaurering av sågen

En restaurering av bysågen från Örbäck pågick under 2015-2016. Sågen är en ramsåg, som byggdes och ägdes av bönderna i Örbäck (Karbennings socken) gemensamt. De sågade framförallt under vår och höst, när vattentillgången var störst.

Det som behövde åtgärdas var i första hand vattenrännan och taket över den. Det taket är tillkommet på museet och fanns inte ursprungligen. Det timmer som behövde bytas på och över vattenrännan tillverkades av tallar från museiområdet. De fälldes och bearbetas traditionellt med yxa, som man gjorde då sågen kom till 1859.

Om du besöker oss