Projekt

Gärdesgård och grind vid Ekbacken.

Vallby Friluftsmuseum utvecklas ständigt. Här kan du läsa om pågående och avslutade projekt med hus, byggnader och miljöer.

1950-talets Folkets park

Museet arbetar med en kartläggning av Tillbergas Folkets park. Kartläggningen ska ligga till grund för ett projekt att bygga upp och gestalta en folkparksmiljö runt 1950.

Magasinet från Kvastbruket

Ett magasin från Kvastbruket i Västerås skänktes och flyttades till museet under 2017. Magasinet målas och restaureras.

Lanthandeln med tillbyggnad och utställning

Lanthandeln har fått tillbaka den tillbyggnad som togs bort vid flytten till museet runt 1950. I tillbyggnaden visas en utställning om handelns historia i Västerås med föremål från ICA:s samlingar. Lanthandeln nyinvigdes den 4 november 2017 i samband med ICA:s hundraårsjubileum.

Ekbacken - ett tillgänglighetsprojekt

Vid museiområdets norra del pågår ett tillgänglighetsprojekt för att lyfta fram och visa de naturvärden och fornlämningar som finns på museiområdets norra del. De gamla ekarna i området har inventerats och röjningsarbete pågått under våren. En ny gärdesgård har byggts och vägar som leder fram till området från huvudentrén och soldattorpet. Ett nytt vindskydd för får ska också byggas.

Ekbacken invigdes den 18 juni 2017 men projektet fortsätter över längre tid. Projektet med Ekbacken har möjliggjorts genom en privat donation och sker i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland.

Ekbacken - ett öppet område med grindar

Du som besökare är välkommen att strosa omkring på området. Om fåren betar i hagen så måste hunden stanna utanför. Vägar leder fram till tre av grindöppningarna. I det inhägnade området finns endast stigar i ojämn terräng.

Stugorna från Södra Björnön

Under våren 2017 restaurerades och gestaltades de två stugor från Södra Björnö som flyttades till museet under 2016. Stugorna har återställts till det utseende de hade under 1950- respektive 1970-talet. Miljön kring stugorna har gestaltats med en kiosk. Stugmiljön invigdes den 7 maj 2017 i samband med vårfesten.

Restaurering av sågen

En restaurering av bysågen från Örbäck pågick under 2015-2016. Sågen är en ramsåg, som byggdes och ägdes av bönderna i Örbäck (Karbennings socken) gemensamt. De sågade framförallt under vår och höst, när vattentillgången var störst.

Det som behövde åtgärdas var i första hand vattenrännan och taket över den. Det taket är tillkommet på museet och fanns inte ursprungligen. Det timmer som behövde bytas på och över vattenrännan tillverkades av tallar från museiområdet. De fälldes och bearbetas traditionellt med yxa, som man gjorde då sågen kom till 1859.

Torpprojektet

Under 2013-2015 pågick ett projekt med syftet är att få en komplett miljö kring soldattorpet. Miljön skulle vara representativ för Västmanland vid sekelskiftet 1900. Hela miljön, med sina olika delar i form av byggnader, föremål, trädgård, odling, djur och landskap ska vara begriplig och pedagogiskt tydlig för besökarna. Den ska vara användbar i den pedagogiska verksamheten både för skolgrupper och i övrig utåtriktad verksamhet.

Anunds hus

I september 2011 skedde utgrävningar av lämningarna från vikingahuset Anunds hus. Det byggdes på museet i början av 1990-talet men fick brännas ned under kontrollerade former år 2005 då det hade angripits av äkta hussvamp. Resterna efter huset undersöktes av arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård i Västerås tillsammans med cirka 150 skolelever från årskurs 3-5 i Västerås kommun. Eleverna ingick i ett projekt som är finansierat med stöd från det statliga Skapande skola.

Ett Vallby i miniatyr

Under oktober 2011 deltog klasser från Viksängskolan och Sofiaskolan i ett Skapande skola-projekt. Eleverna fick inledningsvis gå runt på museet och inspireras av de gamla husen och miljöerna. Därefter fick de börja bygga modeller med material som var detsamma eller liknade det man använde på den tiden. Projektet avslutades med att eleverna med familjer bjöds in till vernissage.

Skapande skola-projektet anordnades av Vallby Friluftsmuseum i samarbete med Mats Lindberg, konstnär och pedagog på Föreningen JAG och ”Kultur för alla – i hela landet”, ett projekt som bland annat skall ge människor med funktionsnedsättningar större tillgång till att delta aktivt i kulturlivet.

Om du besöker oss